Polityka jakości

Motto firmy SECESPOL Sp. z o.o. brzmi: „Chcemy umożliwić jak największej ilości ludzi efektywniejsze wykorzystanie planety, dostarczając coraz wydajniejsze wymienniki ciepła”, a to oznacza, utrzymanie dotychczasowych Klientów i pozyskiwanie nowych, poprzez budowanie wartości Firmy oraz wzrost jej konkurencyjności w sektorze urządzeń i technologii wymiany ciepła oraz instalacji ciśnieniowych, z jednoczesnym wzrostem wskaźników ekonomicznych Spółki.

Zarząd Firmy deklaruje, że osiągnięcie powyższego celu odbywać się będzie w oparciu o rozwój, doskonalenie i utrzymanie na wysokim poziomie struktur organizacyjnych, umożliwiających kompleksową obsługę Klientów, z uwzględnieniem stawianych przez Nich oczekiwań.

Powyższe cele strategiczne realizujemy poprzez:

  • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, doskonalenie procesów przebiegających w SECESPOL Sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem procesów o zasadniczym znaczeniu dla spełniania wymagań Klientów a także przez staranny dobór dostawców oferowanych produktów i usług.
  • Konsekwentne spełnianie wymagań Klientów i stosownych wymagań prawnych dla oferowanych produktów.
  • Systematyczne dążenie do podnoszenia, świadomości jakościowej oraz świadomości bezpiecznej pracy, załogi w celu lepszego spełniania wymagań Klientów i zapewnienie poczucia odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo pracy na wszystkich stanowiskach pracy.
  • Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa i wszystkich Pracowników w doskonalenie organizacji pracy oraz świadomość każdego pracownika o jego roli w sprawnie funkcjonującym Systemie Zarządzania Jakością.

Wszystkie wymienione cele Polityki Jakości realizowane są w ramach Systemu Zarządzania Jakością opartego o wytyczne norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN 3834-2:2007, dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE (PED) wraz z załącznikiem I p. 4.3, gwarantują stały rozwój przedsiębiorstwa oraz coraz lepsze przystosowanie do zmieniających się warunków.

Zarząd SECESPOL Sp. z o.o. zapewnia, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana przez wszystkich pracowników, a jej adekwatność jest poddawana okresowej ocenie.