Dotacje Unijne

PROJEKTY DOFINANSOWANE Z UE

 

Projekt: „Innowacyjne wymienniki ciepła – wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej SECESPOL”

SECEPOL Sp. z o.o. realizuje na podstawie umowy POIR.03.02.01-22-0013/17-00  projekt „Innowacyjne wymienniki ciepła – wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej SECESPOL”  współfinansowany w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych samodzielnie prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu – typoszeregu wymienników ciepła wyposażonych w innowacyjne płyty grzewcze, które zapewnią wymiennikom lepszą sprawność termodynamiczną, dłuższą trwałość i łatwość eksploatacji. Planowanym efektem jest wzrost sprzedaży tego typu wymienników, w tym sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 13 777 599.00 PLN

Wartość dofinansowania: 5 040 585.00 PLN

 

 

Projekt: Wdrożenie systemu B2B w firmie SECESPOL w celu automatyzacji i koordynacji relacji biznesowych z partnerami"

SECESPOL Sp. z o.o. korzysta z dotacji unijnych do Umowy nr UDA-POIG.08.02.00-22-103/12-00 o dofinansowanie Projektu: "Wdrożenie systemu B2B w firmie SECESPOL w celu automatyzacji i koordynacji relacji biznesowych z partnerami" w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie elektronicznego systemu B2B wśród głównych partnerów handlowych. Realizowane rozwiązanie teleinformatyczne ma zautomatyzować proces wymiany informacji. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności procesów biznesowych. Racjonalne wykorzystanie nowoczesnych technologii doprowadzi do wzrostu konkurencyjności i rentowności wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie. W wyniku realizacji projektu nastąpi: usprawnienie przepływu informacji między systemami informacyjnymi partnerów; automatyzacja procesów składania i realizacji zamówień; usprawnienie systemu komunikacji z kontrahentami.

Kwota dofinansowania: 586.000,00 PLN

 

 

Projekt:„Nowy produkt i usługi szansą rozwoju działalności na rynkach UE”

SECESPOL  Sp. z o.o.  realizuje projekt  „Nowy produkt i usługi szansą rozwoju działalności na rynkach UE” (UDA- RPPM.01.01.02-00-202/13) dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.